Tutkimustiedote

Hyvä haastatteluun ilmoittautuja,

kiitos halukkuudestasi osallistua haastatteluun! Tässä tiedotteessa kerromme tarkemmin haastattelusta ja tutkimuksesta.

Mistä haastattelussa puhutaan, missä se tehdään ja kauan se kestää

Haastattelu tehdään kasvokkain haastattelijan kanssa yhdessä sovitussa rauhallisessa paikassa ja se kestää noin 2 tuntia. Haastattelu tehdään suomeksi, mutta suomi äidinkielenä tai suomen sujuva hallinta eivät ole edellytyksiä osallistumiselle. Haastattelussa keskustellaan vapaamuotoisesti omasta elämästä ja millaisia pieniä tai isompia huolia ja murheita siihen liittyy tai on liittynyt. Haastatteluaineistoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisina siten, että niistä ei voida tunnistaa henkilöllisyyttäsi. Haastatteluun ei tarvitse valmistautua etukäteen. Haastattelupaikkakunnat ovat Oulu, Tampere, Vaasa, Jyväskylä, Kuopio ja Helsinki / pääkaupunkiseutu. Sinun ei tarvitse asua näillä paikkakunnilla, kunhan niihin tuleminen on sinulle kätevää. Haastattelut toteutetaan syys- ja lokakuun 2019 aikana. Yhteensä haastattelemme noin 35 ihmistä eri puolilta Suomea. Haastateltavat valitaan satunnaisesti ja heidän pyritään edustavan suomalaisia laaja-alaisesti. Riippuen vapaaehtoisten määrästä emme välttämättä voi haastatella kaikkia. Olemme kuitenkin yhteydessä jokaiseen vapaaehtoiseksi ilmoittautuneeseen yhteydessä henkilökohtaisesti.

Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista eikä siitä makseta palkkiota. Jos haastattelu tehdään kanssasi, siihen pyydetään sinulta erillinen suostumus. Voit suostumuksen jälkeenkin kieltäytyä haastattelusta, keskeyttää sen tai peruuttaa antamasi suostumuksen perustelematta päätöstäsi. Haastattelut toteuttaa ajatushautomo Demos Helsinki. Kaikesta tästä voit lukea lisätietoa tästä tiedotteesta.

Ilmoittautuminen vapaaehtoiseksi haastateltavaksi

Voit ilmoittautua mahdolliseksi haastateltavaksi 15.9.2019 mennessä:

Tutkimuksen toteuttaja ja tutkimuksen tarkoitus

Tämän tutkimuksen toteuttavat Outi Kuittinen, Kati Ahvonen, Lari Hokkanen ja Otso Sillanaukee Demos Helsinki -ajatushautomosta (Demos Helsinki Oy). Demos Helsinki myös vastaa tutkimuksen yhteydessä tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta (ks. lisää kohdasta henkilötietojen käsittely ja tietojen luottamuksellisuus). Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa millaisia huolia suomalaisilla on ja tutkimuksen tuloksia käytetään mahdollisen uuden digitaalisen palvelun kehittämiseen, jonka tarkoitus on helpottaa tuen ja avun löytymistä erilaisiin huoliin. Jos palvelu toteutuu, se on loppukäyttäjilleen maksuton. Palvelua kehittävät Idean Oy ja Hanki’s Maskin Service Oy, joista jälkimmäinen on myös tutkimuksen toimeksiantaja. Demos Helsinki osallistuu palvelun kehittämiseen ja jakaa mainittujen tahojen kanssa tutkimuksen tuloksia palvelun kehittämisen yhteydessä, mutta siten, ettei haastateltavien henkilöllisyyttä voida tunnistaa (lue lisää seuraavasta kohdasta ”Henkilötietojen käsittely ja tietojen luottamuksellisuus”).

Henkilötietojen käsittely ja tietojen luottamuksellisuus

Henkilötietojanne käsitellään ylläkuvattua tutkimusta varten.

Tutkimuksessa rekisteriin tallennetaan vain tutkimuksen tarkoituksen kannalta välttämättömiä henkilötietojanne. Teistä kerättyjä tietoja ja tutkimustuloksia käsitellään luottamuksellisesti henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tutkimuksessa yksittäisen tutkimushenkilön nimi ja yhteystiedot korvataan yksilöllisellä tunnistekoodilla. Teidän tietonne säilytetään tutkimusaineistossa koodattuna ja teihin viitataan niissä vain tunnistekoodilla. Tutkimusaineisto ja teidän tietonne sen osana myös analysoidaan koodattuina, jolloin yksittäinen henkilö ei ole niistä suoraan tunnistettavissa ilman erillistä koodiavainta. Tätä koodiavainta eli tietoa, jonka avulla yksittäisen tutkittavan henkilöllisyys ja hänen tutkimustietonsa voidaan yhdistää toisiinsa, säilyttävät rajatut ja ennalta määritellyt tutkimusryhmän jäsenet Outi Kuittinen, Kati Ahvonen ja Lari Hokkanen.Näitä tietoja ei anneta tutkimuksen ulkopuolisille henkilöille eikä luovuteta tutkimuksen kumppaneille tai toimeksiantajalle. Lopulliset tutkimustulokset raportoidaan pääasiallisesti ryhmätasolla. Yksittäisen tutkittavan tunnistaminen ei ole mahdollista tutkimustulosten julkaisuista tai selvityksistä. 

Tutkimuksessa teitä koskevia tietoja käsittelee ainoastaan tätä tutkimusta toteuttava Demos Helsingin tutkimushenkilökunta. Kaikki tietojanne käsittelevät tahot ja henkilöt ovat salassapitovelvollisia.

Henkilötietojenne säilytys: Ei-sähköisessä muodossa olevia henkilötietojanne sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa Demos Helsingin toimistolla. Tiloihin on pääsy ainoastaan nimetyillä henkilöillä. Sähköisiä tutkimustietojanne säilytetään Demos Helsingin Google Drive – pilvipalvelussa, jonne pääsevät salasanalla vain tutkimusryhmän jäsenet.

Teitä koskevien tietojen säilytyksestä vastaa Demos Helsingin Outi Kuittinen. 

Tietoja säilytetään korkeintaan vuosi tutkimuksen päättymisen jälkeen eli vuoden 2020 loppuun.

Tutkimuksen tuloksia voidaan mahdollisesti julkaista erilaisissa julkaisuissa edellä kuvatulla tavalla siten, että yksittäistä henkilöä ei voi niistä tunnistaa. 

Suostumus ja vapaaehtoisuus 

Haastateltavilta pyydetään erillinen suostumus haastattelun aluksi haastatteluun osallistumisesta ja henkilötietojenne käsittelyyn osana tätä tutkimusta.

Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Voitte kieltäytyä siitä tai keskeyttää haastattelun milloin tahansa sen aikana syytä ilmoittamatta ilman, että siitä koituu teille mitään haittaa. 

Voitte myös peruuttaa antamanne suostumuksen ilman perusteluita ilmoittamalla siitä tutkimushenkilökunnalle. Suostumuksen peruuttamisesta ei koidu teille mitään haittaa. Jos päätätte peruuttaa suostumuksenne, tai osallistumisenne tutkimukseen keskeytyy jostain muusta syystä, siihen mennessä kerättyjä tietojanne voidaan edelleen käyttää tässä tutkimuksessa, mikäli tutkimuksen toteuttaminen sitä vaatii. 

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Teillä on oikeus saada pääsy tietoihinne ja pyytää tietojenne oikaisemista tai täydentämistä esimerkiksi, jos havaitsette niissä virheen tai ne ovat puutteellisia tai epätarkkoja. Teillä on myös oikeus pyytää tietojenne poistamista tutkimuksesta (”oikeus tulla unohdetuksi”) tai niiden käytön rajoittamista ja vastustaa käsittelyä ilmoittamalla siitä tutkimushenkilökunnalle. 

Teillä on oikeus ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan (kts yhteystiedot alla).  

Teillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsotte, että henkilötietojenne käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, PL 800, 00521 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700, Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Tutkimukseen liittyvät hyödyt sekä mahdolliset riskit ja haitat

Osallistumalla tutkimukseen pääset vaikuttamaan uuden palvelun kehittämiseen, jonka tarkoitus on parantaa julkisten ja yhteisöiden tarjoamien palveluiden käyttöä. Tutkimukseen osallistumiseen ei liity erityisiä riskejä tai haittoja. 

Tutkimuksen kustannukset ja taloudelliset selvitykset

Haastatteluun osallistumisesta ei makseta haastateltavilta palkkiota. 

Tutkimuksen rahoituksesta vastaa Hanski’s Maskin Services oy, joka maksaa Demos Helsingille korvauksen tutkimuksen toteuttamisesta. 

Lisätiedot ja tutkijoiden yhteystiedot

Mahdollisia kysymyksiä tutkimuksesta pyydämme sinua esittämään tutkimuksesta vastaavalle: Vanhempi asiantuntija Outi Kuittinen, Demos Helsinki
Outi.Kuittinen@demoshelsinki.fi, +358 50 326 5582

Voit ilmoittautua mahdolliseksi haastateltavaksi 15.9.2019 mennessä: