Digitaaliset sosiaaliset innovaatiot hyvän asumisen puolesta

Sosiaaliset innovaatiot ovat usein uudenlaisia yhdistelmiä monista jo olemassa olevista käytännöistä. Yleistä niille on eri alojen ja organisaatioiden rajojen ylittäminen ja aikaisemmin kohtaamattomien yksilöiden tai ryhmien yhteen saattaminen. Millaisia hyviä käytäntöjä on jo olemassa, mitä on tehty ja mitä niistä opimme? Millaisia mahdollisuuksia uudet teknologiat tuovat ongelmien ratkaisemiseksi ja arkielämän helpottamiseksi? Demos Helsinki ja Y-säätiö kehittävät kokeilujen avulla uusia tapoja, joilla asuntoyhtiö voi tukea asukkaan hyvää elämää kaupungissa.

Taloyhtiöt, työeläkejärjestelmä, äitiyspakkaus ym. – sosiaaliset innovaatiot eivät ole uusi ilmiö, mutta viime vuosikymmenellä ne ovat kokeneet uuden herätyksen. Internet ja uudet digitaaliset teknologiat muuttavat maailmaa ja luovat uudenlaisia mahdollisuuksia vastata haastaviinkin sosiaalisiin ongelmiin. Yhä useammat startupit, teknologiayrittäjät ja innovaattorit kehittävät nyt inspiroivia digitaalisia ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Digitaalisten sosiaalisten innovaatioiden (DSI) avulla on mahdollista tuoda kansalaiset vahvemmaksi osaksi yhteisöjä ja tehdä heistä aktiivisia kansalaistoimijoita. Suurelle yleisölle tuttuja esimerkkejä tällaisista nopeasti skaalautuvista innovaatioista ovat vuonna 2011 alkunsa saanut ja nykyään maailman suurimmaksi ruokatapahtumaksi noussut Ravintolapäivä ja vuonna 2001 perustettu ilmainen vapaan sisällön tietosanakirja Wikipedia, jonka tietojen mukaan sillä on jo yli 30 miljoonaa käyttäjää. Molemmat perustuvat vapaaehtoiselle aktiiviselle toiminnalle, jonka teknologia on tehnyt mahdolliseksi.

Mahtavia ideoita, hyviä käytäntöjä

Kaikki innovaatiot eivät kuitenkaan leviä maailmanlaajuisiksi ilmiöiksi, mutta ovat tärkeitä alueellisen ruohonjuuritason ongelmien ratkomiseksi. Kuinka voimme käytännössä helpottaa kaupungin asukkaiden elämää ja viihtyvyyttä? JustFix.nyc auttaa New Yorkissa epäinhimillisissä asumisolosuhteissa eläviä syrjäytyneitä yhteisöjä oikeustaistelussa vuokranantajia vastaan. Vuokralainen pystyy yhdistyksen tarjoaman datan ja teknologian avulla dokumentoimaan asumisolosuhteitaan ja kanssakäymistään vuokranantajien kanssa. Englannissa Green Aiders -ohjelman vapaaehtoiset auttavat vanhuksia, liikuntarajoitteisia tai muuten avun tarpeessa olevia aikuisia pihatöissä. Jo moniin Suomen kaupunkeihin rantautunut Nappi Naapuri kannustaa naapurustojen asukkaita verkostoitumaan keskenään asukkaiden yhteiseksi hyödyksi. Nappi Naapuri on verkkopalvelu, jossa voit pyytää tai tarjota palvelusta, ostaa ja antaa ilmaiseksi, keskustella tai kysyä asioita sekä tiedottaa tapahtumista.

 

“Innovation can often seem exciting and sexy, while implementation and adoption are dull. But innovation without a wider system for implementation and adoption risks being pointless. The first question for any innovator should be – what can I borrow or adapt? – Nesta (nesta.org.uk)”

 

Ideasta käytäntöön ja toisinpäin

Jotta innovaatiot eivät jäisi vain vain radikaaleiksi uusiksi ideoiksi, on tärkeä siirtyä ideoista kokeiluihin. Ilman suunnitelmallista kokeilua ja laajempaa täytäntöönpanon järjestelmää innovaatio jää hyödyttömäksi. Kokeilevan kehittämisen prosessi korostaa sitä, että palvelu, tuote tai politiikka-aloite muokkautuu vasta prosessin aikana kohti lopullista muotoaan. Kokeilu on ennen kaikkea kehittämisprosessi, ei lopullisen palvelun tai tuotteen toimivuuden testaamista.

Demos Helsinki kehittää yhdessä Y-Säätiön kanssa uusia palveluita, jotka parantavat asukasyhteisöjen elämää kaupungeissa. Uusia innovaatioita kehitetään kokeillen, jotta uusien palveluiden kehittämisessä vastataan aitoihin tarpeisiin. Suunnittelemalla ja toteuttamalla asukasyhteisössä kokeiluja selvitetään, kuinka yksittäisissä taloyhtiöissä toimivat elämää helpottavat palvelut voivat skaalautua lopulta laajalti kotitalouksien hyvää elämää tukeviksi palvelukonsepteiksi.