Kaupungistuminen, liikkuvuus ja maahanmuutto – URMI

Suomi on kaupungistunut myöhemmin kuin useimmat länsimaat, mutta on jo puoli vuosisataa kirinyt muiden etumatkaa kiinni kovaa vauhtia. Vaikka kaupungistumiseen liittyy useita historiallisia jatkumoita ja globaaleja kytkentöjä, joihin on politiikan keinoin vaikea vaikuttaa, on kuitenkin mielekästä pyrkiä ennakoimaan tulevan kehityksen piirteitä ja välttämään epäsuotuisille urille joutumista.

URMI-hankkeessa (Urbanisation, Mobilities and Immigration) tutkimme kaupungistumisen ajureita ja pyrimme nykyisen asiantuntemuksen pohjalta ennakoimaan kehityksen mahdollisia suuntia tulevina vuosikymmeninä. Työ tehdään vuorovaikutteisin menetelmin yhdessä hankkeen sidosryhmien kanssa. Keskeisimmät teemat suomalaisen kaupungistumisen näkökulmasta ovat liikkuvuus ja maahanmuutto. Hanketta koordinoi Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitos. Demos Helsingin työn pääpaino on Tampereen teknillisen yliopiston kanssa laadittavissa kaupungistumistarkasteluissa, skenaariotyöskentelyssä sekä hankkeen yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa.   

Hankkeessa tutkitaan myös ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden edistämisen politiikkaa ja käytäntöjä vertailemalla suurimpia suomalaisia kaupunkiseutuja toisiinsa. Åbo Akademin johdolla arvioidaan seutujen nykyistä ja tulevaa resurssitehokkuutta ja mallinnetaan, mitkä kaupungistumisen ajurit tehokkuuden kehitykseen eniten vaikuttavat. Hankkeessa tutkitaan myös maankäytön tehokkuuden ja materiaalitehokkuuden välisiä yhteyksiä erityyppisillä asuinalueilla. Sosiaalisen kestävyyden osalta keskiössä on asumisen segmentoituminen tulotason ja etnisen alkuperän perusteella. Tässä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtamassa osiossa tutkitaan muun muassa miten kaupunkien harjoittamat asuntopolitiikat vaikuttavat haavoittuvien väestöryhmien asumismahdollisuuksiin.

Kaupunkiseutuja vertaillaan myös maahanmuuttajien kotoutumisen suhteen. Hankkeessa tutkitaan, millaisia integraatiopolkuja Helsinki, Tampere ja Turku tarjoavat. Tutkijoita kiinnostaa myös, mitkä alueelliset piirteet ohjaavat maahanmuuttajaryhmien asumisratkaisuja. Koska maahanmuuttajien kotoutuminen ei ole pelkästään asuntopoliittinen kysymys, tarkastellaan hankkeessa myös maahanmuuttajien asumisen, työn ja perhe-elämän välisiä kytkentöjä sekä turvapaikanhakijoiden tilallis-ajallisia käytäntöjä Helsingin ja Turun seuduilla.

Tutkimus kuuluu Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) käynnistämään ohjelmaan Kaupungistuva yhteiskunta. STN rahoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa korkeatasoista tiedettä, jonka avulla etsitään ratkaisuja vaativiin haasteisiin monitieteisten konsortioiden voimin läheisessä vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa.  

Projekti alkoi kesällä 2016 ja päättyy vuonna 2019.

Seuraa meitä Twitterissä (@URMI_team), verkkosivuilla (urmi.fi) ja muualla sosiaalisessa mediassa (#URMI).

Ota yhteyttä:

Kaisa Schmidt-Thomé
Tutkija, Demos Helsinki
kaisa.schmidt-thome(at)demoshelsinki.fi
+358 40 0708 178