Infrastruktuuri joko mahdollistaa tai kaataa Suomen hiilineutraaliustavoitteen 2035

Demos Helsinki ja RAKLI visioivat hiilineutraalin infrastruktuurin tulevaisuutta yhteistyössä 13 keskeisen toimijan kanssa. Mukana on mm. kaupunkeja, energiayhtiöitä, infrastruktuurin kehittäjiä, urakoitsijoita, infran valmistavaa teollisuutta, asiantuntijaorganisaatioita, rakennusyhtiö ja rahoituslaitos. Tavoitteena on hahmottaa tulevaisuuden toimintaympäristöä, tunnistaa hiilineutraaliin infrastruktuurin liittyviä keskeisiä haasteita ja toimenpiteitä näiden haasteiden ratkaisemiseksi. “Infrastruktuuri hiilineutraalissa Suomessa 2035” hanke jakautuu kahteen vaiheeseen, joista toinen on juuri alkanut huhtikuussa. Kiinnostuitko? Vielä ehdit mukaan!

Infrastruktuuria on kaikkialla. Se koskettaa jokaista elämänvaihettamme, ja suurta osaa päivittäisistä toiminnoistamme. Kuitenkin se on huomaamatonta – ainakin kunnes sitä ei ole tai se ei toimi. Voisikin sanoa, että hyvän infrastruktuurin merkki on, että sille ei tarvitse uhrata ajatustakaan. Vesilinjat, lämmitys, tietoliikenne, tiet, puistot, satamat… Kirjo on niin laaja, että sitä on vaikea sovittaa yhden määritelmän alle. Voi kuitenkin sanoa, että infrastruktuuria on siellä, missä asiat, tavarat ja ihmiset liikkuvat. 

Näin ollen ei ole liioiteltua sanoa, että infrastruktuuri tulee joko mahdollistamaan tai kaatamaan Suomen tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Julkiset ja yksityiset toimijat ovat pilotoineet hiilineutraaleja ja vähähiilisiä infraratkaisuja, laskeneet päästöjä ja kehittäneet uusia materiaaliratkaisuja. Kuitenkin yhteinen visio alalle puuttuu. Jos jatkamme kuten tähänkin asti, ei hiilineutraaliustavoite tule toteutumaan aikataulussa. 

Jotta näin ei kävisi, tulisi infra-alaa tarkastella kokonaisuutena. Mukaan tarvitaan sekä julkiset, että yksityiset infrastuktuuritoimijat. Tarvitaan yhteinen kokonaiskuva ja visio siitä, millainen on hiilineutraali yhteiskunta ja miltä sen infrastruktuuritoiminnot näyttävät. Jotta infrastruktuurin vähähiilisyys mahdollistuu, tarvitaan myös ymmärrystä toimenpiteiden vaikuttavuudesta ja mittakaavasta. 

Näihin haasteisiin vastatakseen Demos Helsinki yhteistyössä RAKLI:n kanssa aloitti lokakuussa 2020 ‘Infrastruktuuri hiilineutraalissa Suomessa 2035’ -hankkeen, joka tuo infrastruktuurin kannalta keskeisen toimijajoukon yhteen vastaamaan seuraaviin tavoitteisiin:

  1. Tulevaisuuden toimintaympäristön hahmottaminen
  2. Keskeisten haasteiden ja niihin liittyvien ratkaisujen tunnistaminen
  3. Toimijoiden välisen ristiinpölytyksen ja synergioiden tukeminen
  4. Toimenpiteiden vaikuttavuuden ja mittakaavan hahmottaminen suhteessa kokonaiskuvaan
  5. Infrastruktuurin hiilijalanjäljen laskentaperiaatteiden yhdenmukaistaminen

Hankkeen ensimmäinen vaihe koostui kolmesta round table -tilaisuudesta, joiden tuloksena hahmottelimme yhdessä infrastruktuurin kuusi suurinta haastetta matkalla hiilineutraaliuuteen sekä toimenpiteitä haasteiden ratkaisuun. Toisessa vaiheessa keskitymme tunnistamaan lisää keskeisiä toimenpiteitä, pullonkauloja ja sidosryhmäkytkentöjä, yhdenmukaistamaan vähähiilisyyden laskentaan liittyviä määrittelyperiaatteita sekä arvioimaan eri toimenpiteiden vaikuttavuuden mittakaavoja. Hankkeen lopputuloksena keskeisillä toimijoilla on valmiudet suunnata toimintaansa kohti vaikuttavimpia toimia, käynnistää hiilineutraaliutta eteenpäin vieviä hankkeita sekä parempi ymmärrys siitä, mitä kukin hankkeen sidosryhmä tarvitsee toisiltaan onnistuakseen päästövähennystavoitteissaan. 

Ensimmäiset hankkeesta syntyneet projektit hiilineutraaliuden edistämiseksi ovat jo suunnittelupöydällä. Seuraavan  kerran kun laitat ruokaa, selaat nettiä, lataat puhelinta, tai käyt kaupassa mieti, miltä elämäsi näyttäisikään ilman toimivaa infrastruktuuria?

Mikäli kiinnostuit liittymään mukaan projektiin, ota yhteyttä Henrik Suikkaseen, +358 44 322 2632 tai henrik.suikkanen@demoshelsinki.fi!