Tech for Society: teknologia kestävän ja reilun yhteiskunnan rakentajana

Demos Helsinki auttaa julkishallintoa ja yrityksiä laajentamaan käsitystä teknologisesta murroksesta. Olemme tehneet merkittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita teknologian yhteiskunnallisen ja liiketoiminnallisen vaikuttavuuden ympärillä, muun muassa Tekesin rahoittamassa Naked Approach -hankkeessa ja valtiovarainministeriön Tavoite 2025 -hankkeessa. 

Digitalisaatio on muutosvoima, joka leikkaa läpi koko yhteiskunnan. Suurvaltojen kilpa tekoälyn kehittämisessä, alustatalouden nousu ja teknologiajättien vaikutusvalta ovat viime vuosina osoittaneet teknologialla olevan merkittäviä vaikutuksia siihen, miten yksilöt, yhteisöt ja yhteiskunnat toimivat. 

– Kyse ei ole koskaan vain teknologian kehityksestä, vaan yhteiskunnallisista muutoksista. Jokaisen toimijan vastuulla on miettiä teknologista kehitystä myös ympäröivän maailman kannalta. Yhdessä voimme luoda yhteiskunnan, jossa uusi teknologia lisää oikeudenmukaisuutta, ei eriarvoisuutta, vanhempi konsultti Johannes Mikkonen sanoo. 

Tekesin rahoittamassa strategisessa Naked Approach -avauksessa Demos Helsinki tutki VTT:n ja viiden suomalaisen yliopiston kanssa esineiden internetin (IoT) vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan ja liiketoimintaan. Vuonna 2018 päättyneen hankkeen päätutkimuskohteina olivat laaja yhteiskunnallinen visio sekä edelläkävijämarkkinoiden luominen Suomeen. 

Edelläkävijämarkkinoiden tutkimus keskittyi kehittäjäyhteisöihin, eri markkinoiden tarpeiden tunnistamiseen sekä uusien liiketoimintamallien kehittämiseen. Yhteiskunnallisen vision tutkimus esitteli neljä teesiä, joiden avulla teknologinen kehitys auttaa rakentamaan kestävää ja reilua yhteiskuntaa. Teesien teemat liittyvät tulevaisuuden kysymyksiin alustataloudesta, yrityksistä, innovaatioista ja arvonluonnista.

– Tavoitteena on ymmärtää ihmisen roolia kansalaisena ja käyttäjänä digitaalisessa maailmassa, joka kehittyy laitekeskeisestä kohti käyttäjäkeskeistä järjestelmää. Visiotyö kytkeytyi vahvasti myös hyperkytkeytyneen yhteiskunnan rakentamisesta pohjoismaisten vahvuuksien, kuten korkean luottamuksen ja tasa-arvon varaan, Johannes Mikkonen kertoo. 

Valtiovarainministeriön Tavoite 2025: digitaalisen aikakauden julkinen hallinto

Teknologian tuomaan yhteiskunnalliseen muutokseen keskittyi myös valtiovarainministeriölle tehty Tavoite 2025 -keskustelupaperi, jossa tunnistettiin edellytyksiä digitaalisen aikakauden julkisen hallinnon rakentamiselle ja kehitettiin tietopolitiikan edelläkävijyyteen liittyviä toimintaehdotuksia. 

Täyttääkseen perustehtävänsä muuttuvassa maailmassa julkisen hallinnon on kyettävä muuttumaan. Teknologioiden avulla ja toimintatapoja muuttamalla on mahdollista parantaa julkisen hallinnon laatua, tuloksellisuutta ja taloudellisuutta. Yksi digitaalisen aikakauden julkisen hallinnon keskeisistä piirteistä on palveluiden järjestäminen kattavasti ihmisten ympärille.

– Digitalisaatio tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia järjestää julki­sen hallinnon palvelutoiminta nykyistä tehokkaammin, osallistuvammin ja turval­lisemmin. Mahdollisuuksien saavutta­minen edellyttää muun muassa laajaa yhteistyötä, palvelutoimin­nan laajaa digitalisointia ja asiakastarpeet edellä muotoiltuja palveluita, Johannes Mikkonen kertoo. 

Yhteiskehittämisen menetelmiä hyödyntänyt hanke toi yhteen ryhmän julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisen osaston (JulkICT) asiantuntijoita sekä usean julkisen hallinnon viraston ICT-hankkeista vastaavia tai niiden parissa työskenteleviä virkamiehiä. 

Ota yhteyttä: johannes.mikkonen@demoshelsinki.fi 

Lue lisää: