MAKO – Maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut -hanke

Sekä yksilötason taustamuuttujat että suomalaiseen yhteiskuntaan liittyvät tekijät vaikuttavat maahan muuttaneiden ihmisten mahdollisuuksiin työllistyä ja rakentaa itselleen mielekäs elämä uudessa maassa. Maahanmuuttajille suunnattujen kouluttautumista ja työllistymistä edistävien palveluiden keskeisenä tavoitteena on tukea tässä prosessissa ja edistää kotoutujan yhteiskunnassa ja työelämässä tarvitsemia tietoja ja taitoja.  

Demos Helsinki pureutuu maahan muuttaneiden koulutus- ja työllistymismahdollisuuksiin yhdessä yhdessä Kuntoutussäätiön, Helsingin yliopiston, Oxford Research Oy:n sekä Siirtolaisinstituutin kanssa Maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut (MAKO)-hankkeessa.

Yhteistyön päätavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla pystytään systematisoimaan ja kehittämään maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkuja siten, että ulkomaalaistaustaisten työllistymisaste nousee ja yhteiskunnallinen osallisuus paranee. Keskeisiä kysymyksiä työssä ovat: 

  • Millaisia oppimista ja työnsaantia edistäviä palveluita aikuisille maahanmuuttajille on tarjolla? Mitkä ovat tyypillisimpiä koulutus- ja työllistymispolkuja eri maahanmuuttajaryhmissä? Mihin ohjaus eri palvelupoluille perustuu? Millaiset polut tuottavat toivottuja tuloksia?  
  • Pystytäänkö kaikkien maahanmuuttajaryhmien osaaminen tunnistamaan Suomessa riittävän hyvin nykyisillä malleilla? Miten osaamisen tunnistamista kannattaisi  kehittää? 
  • Miten luomme kokonaiskuvan palvelupolkujen uudistustarpeista?  

Hanke lisää tietoa eri hallinnonalojen ja toimijoiden moninaisten toimenpiteiden yhteistoimivuudesta ja -vaikutuksista, kuin myös palvelujen saatavuuden ja laadun sekä osaamisen tunnistamisen alueellisista ja toimijoiden välisistä eroista. Yksittäisten toimenpiteiden sijaan hankkeessa keskitytään palvelupolkuihin.  

Demos Helsingin vastuulla on esimerkiksi kevään aikana järjestettävät yhteiskehittämistilaisuudet. Tilaisuuksiin kutsutaan mukaan kotoutumisen ammattilaisia kuten työllisyyspalveluiden tarjoajia ja järjestöjen edustajia, sekä tietenkin maahan muuttaneita, jotka omien kokemustensa ja näkemystensä kautta valottavat oppimisen ja työnsaannin nykyisiä haasteita ja kehitysideoita.  

Osallistu lyhyeen kyselyyn, jolla keräämme taustatietoa hanketta varten 

Hankkeen alussa keräämme verkkokyselylla taustatietoa MAKO- hankkeen aineistonkeruun suunnittelua varten. Kysely on tarkoitettu maahanmuuttajille suunnattujen palvelujen käyttäjille, maahan muuttaneiden ihmisten läheisille ja vapaaehtoisille tukijoille sekä ammattilaisille, joilla on tietoa maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispoluista. Kyselyn lopussa voit ilmoittaa mahdollisesta halukkuudestasi osallistua varsinaiseen tutkimukseen.

Voit vastata kyselyyn siltä osin kuin haluat, kyselyyn menee alle viisi minuuttia. Kyselyyn pääset TÄÄLTÄ

Hanke toteutetaan osana valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaa

Hankkeen kesto on 2/2020–11/2020