KESTO – Kestävyyden johtaminen ja toimeenpano paikallistasolla

KESTO -hanke tukee strategista ja integroivaa lähestymistapaa kestävään kaupunkikehitykseen. Yhteistyöhankkeen tavoitteena on tuoda YK:n Agenda 2030 -tavoitteet paikalliseen mittakaavaan ja nostaa näin kestävä kehitys kuntien ja kaupunkien strategisen kehittämisen lähtökohdaksi.

Projektin tavoite: Kestävän kehityksen tavoitteiden paikallistaminen

Kaikkien YK-maiden vahvistamilla kestävän kehityksen tavoitteilla (Sustainable Development Goals / SDG) otetaan globaalia vastuuta yhteisestä maapallostamme. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää sekä kansainvälistä yhteistyötä että määrätietoisia toimia kussakin jäsenmaassa. Erityinen huomio kiinnittyy kaupunkeihin: pitkälle kaupungistuneessa maailmassa monet kestävän kehityksen kannalta keskeiset ratkaisut tehdään paikallistasolta. Jotta kuntatasolla voitaisiin ottaa Agenda2030-ohjelma (17 tavoitetta ja 169 alatavoitetta) käyttöön, täytyy tavoitteet tulkita paikallistasolla eli ns. lokalisoida. Lokalisointiprosessi edellyttää näkemyksellistä, poikkihallinnollista tulkintaa kaupunkien omista reunaehdoista sekä halua toimeenpanna tavoitteita strategisella ja integroivalla otteella.

KESTO-hankkeen hypoteesi on, että kestävän kehityksen SDG-viitekehys muodostaa strategiselle ja integroivalle kaupunkikehittämisen erinomaisen perustan. Haastamme hankkeessa edustavan joukon suomalaisia kaupunkeja ja kuntia priorisoimaan paikallisesti merkitykselliset tavoitteet eli viemään kestävän kehityksen strategisen kehittämisen keskiöön. Kokeilemme menettelytapaa, joka ei tuota raskaita raportointivelvoitteita vaan auttaa keskittymään kaupunkien kestävyysmuutoksen kannalta keskeisimpiin asioihin. Tuloksena tuotamme ja levitämme yhdessä strategisen johtamisen malleja, joilla kaupungit voivat organisoida kestävän kehityksen työn. Mallit rakennetaan sekä olemassa olevien hyvien esimerkkien että hankkeen aikana tehtävän toimintatutkimuksen perusteella.

Tuotokset

Kartoitamme, minkälaisia konkreettisia tavoitteita kaupungit ovat kestävälle kehitykselle asettaneet ja millaiseen tietopohjaan ne perustuvat. Tutkimme, mitkä seikat estävät ja edistävät kestävän kehityksen nousemista strategisen kehittämisen keskiöön. Paikannamme hyviä käytäntöjä ja pohdimme niiden siirrettävyyttä. Tutkimme myös kuntien käyttämiä yhteiskehittämisen menetelmiä ja kokeilemme niitä hankkeessamme.

Käytämme kestävän kehityksen vahvaa määritelmää, jolloin menestys yhden kestävän kehityksen ulottuvuuden mittareilla ei käy edelläkävijyydestä. Sen sijaan haemme muutosta, joka paikantaa taloudellisen toiminnan sosio-kulttuurisen järjestelmämme yhdeksi osaksi, jonka on toimittava maapallon ekologisen kantokyvyn rajoissa. Poikkihallinnollinen SDG-viitekehys toimii niin hankkeemme tutkimusta, yhteiskehittämistä kuin tietopohjan tarkastelua jäsentävänä rakenteena. 

Aikataulu

KESTO alkoi maaliskuussa 2019 ja jatkuu huhtikuuhun 2020. 

Hankekumppanit

Kaisa Schmidt-ThoméDemos Helsinki

Suomen ympäristökeskus SYKE
FCG Oy
Suomen Kuntaliitto
MSDI Oy