BlueAdapt – Sopeutuminen sinisen kasvun avaimena

BlueAdapt-hanke edistää kestävää sinistä kasvua innovaatioiden ja sopeutuvan hallinnan keinoin.

Suomen joet, järvet ja meret ovat alihyödynnetty voimavara tulevaisuuden menestyksen ja suomalaisen hyvinvoinnin rakentamisessa. Vesistöalueet tarjoavat arvokkaita sinisiä resursseja monelle hyvinvointia tuottavalle sektorille, mutta nykyisellään osa liiketoiminnasta yhdessä ilmastonmuutoksen kanssa myös uhkaa vesistöjen tulevaisuutta.

BlueAdapt-hankkeessa kehitetään uusia keinoja vesiluonnonvaroista riippuvan kestävän taloudellisen kasvun edistämiseksi ruuan- ja energiantuotannossa sekä matkailussa. Hankkeessa etsitään yhteiskunnallisisesti merkittäviä innovaatioita ja muutospolkuja sekä kehitetään uusia hallinnan tapoja ja sääntelyvälineitä. Tavoitteena on turvata yhtäältä vesiekosysteemien, ja toisaalta taloudellisten ja sosiaalisten järjestelmien kestävyys ja mukautumiskyky. Hankkeen tutkijoiden ja sidoryhmien yhteiskehittämisen ja tutkimuksen tuloksena syntyy esitys sopeutuvan hallinnan suuntaviivoiksi (Blue Economy Action Plan), joka sisältää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia lainsäädännön sekä julkisen sektorin uudistamiseksi ja kestävän sinisen kasvun luomiseksi.

Demos Helsingin lisäksi hankkeessa on mukana viisi tutkimusorganisaatiota. Hanke on Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama, ja tutkimuskonsortiota johtaa professori Anna-Stiina Heiskanen Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE).

Työpakettien vetäjät:

Otso Ovaskainen, Helsingin yliopisto (Drivers and Impacts)
Helena Valve, Suomen ympäristökeskus (Promoting innovations and renewal of business models)
Jukka Similä, Lapin yliopisto (Adaptivity of regulation and policy)
Markku Ollikainen, Helsingin yliopisto (Improving policies to facilitate sustainable growth: Blue Economy Action Plan)

Demos Helsinki toimii hankkeessa viestintä- ja vuorovaikutuskumppanina, ja Demoksen työtä hankkeessa johtaa Mikael Sokero.

Ota yhteyttä:

Anna-Stiina Heiskanen
Tutkimuskonsortion johtaja
Suomen ympäristökeskus
anna-stiina.heiskanen(at)ymparisto.fi
+358 295 251 162

Mikael Sokero
Vuorovaikutuskoordinaattori
Demos Helsinki
mikael.sokero(at)demoshelsinki.fi
+358 40 164 6453

Muita strategisen tutkimusneuvoston (STN) rahoittamia tutkimushankkeitamme:

Winland
URMI
BEMINE
BIBU