Avain2030

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030 astui voimaan 1.1.2016. Toimintaohjelman ytimenä ovat 17 yhteisesti hyväksyttyä tavoitetta ja niiden 169 alatavoitetta. Tavoitteiden tarkoitus on poistaa äärimmäinen köyhyys ja tavoittaa kestävä kehitys kaikilla osa-alueilla: taloudellisesti, hyvinvoinnin kannalta ja ympäristöllisesti.

Demos Helsinki toteutti vuonna 2016 yhdessä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa Avain2030-hankkeen, jossa luotiin kokonaiskuva Suomen lähtötilanteesta, haasteista ja mahdollisuuksista Agenda2030:n toimeenpanossa. Hanke on osa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa (VNK TEAS). Avain2030 tarjosi perustellut ehdotukset niistä teemoista, tavoitteista ja toimista, joihin Suomessa tulee kiinnittää erityistä huomiota kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa. Näiden toiminnan painopistealueiden tunnistamisessa keskeisenä kriteerinä käytettiin Suomen asemaa kansainvälisessä vertailussa eri aihealueilla. Hankkeessa pureuduttiin myös siihen, millä alueilla Suomi on edelläkävijä ja millä edellytyksillä hyviä käytäntöjä voidaan monistaa muille aihealueille ja muiden toimijoiden käytettäväksi. Hankkeessa osoitettiin lisäksi Agenda2030 -seurantaindikaattoreiden keskeiset kehittämiskohteet kansainvälisen vertailun ja kotimaisten kokemusten perusteella.

Hanke toteutettiin pääasiassa laadullisen asiantuntija-arvioinnin sekä monitieteisen yhteiskehittämisen menetelmin. Analyysissa käytettiin pohjana laajaa tausta-aineistoa ja tutkimuskirjallisuutta sekä järjestettiin sidosryhmäseminaari ja asiantuntijatyöpaja keskeisten Agenda2030-toimijoiden kesken. Hankkeen päämenetelmänä olikin laadullinen asiantuntija-arviointi, joka perustui eri tietolähteiden perusteella tehtyihin tulkintoihin kestävästä kehityksestä YK:n Agenda2030-toimintaohjelman viitekehyksessä. Hankkeen keskeiset tulokset visualisoitiin sekä viestittiin infografiikan keinoin. Lisäksi ne toteutettiin siten, että ne voidaan nivoa monenlaisen viestinnän ja vuorovaikutuksen kokonaisuuksien osaksi.

Hankkeen loppuraportti löytyy täältä.

Lisäksi kirjoitimme hankkeen tiimoilta Policy Briefin.