Neljä skenaariota ehkäisevän päihdetyön tulevaisuudesta

”Neljä skenaariota ehkäisevän päihdetyön tulevaisuudesta -raportti” esittelee mahdollisia näkymiä Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n tulevaisuuden toimintaympäristöön.

Tämän skenaariotyön tavoitteena on ollut määritellä neljä erilaista mahdollista yhteiskunnan tilaa vuodelle 2030, sekä hahmotella niihin johtavat kehityspolut. Emme vielä tiedä, minkälainen yhteiskuntamme tasa-arvokehityksen ja päihdepolitiikan linja tulee olemaan, mutta toivomme ehkäisevän päihdetyön olevan silloin vähintäänkin yhtä laadukasta kuin nyt, ja ehkäisevän päihdetyön toimijoiden olleen osaltaan aktiivisesti rakentamassa hyvinvointia mahdollistavaa yhteiskuntaa.

Tulevaisuusskenaarioita luodessa opimme, että tarve ehkäisevälle päihdetyölle ei tule katoamaan, mutta sille yhteiskunnassamme rajattu kenttä voi näyttää hyvinkin erilaiselta eri kehityskulkujen seurauksena. Päihde- ja rahapelipoliittisen keskustelun keskiössä voivat olla kysymykset esimerkiksi ikääntyneiden tai maahanmuuttajien raha- ja digipeliriippuvuudesta tai vaikkapa päihteiden käytön rangaistavuuden tiukentamisen tai purkamisen seurauksiin reagoimisesta. Ennen kaikkea opimme, että tulevaisuus voi viedä meitä moneen suuntaan, ja että näihin kehityskulkuihin vaikuttamiseksi tulevaisuutta on tärkeää miettiä nyt. Ne askeleet, jotka saattavat tänään näyttää pieniltä, voivat vuosien ja vuosikymmenten saatossa kumuloitua hyvinkin merkittäviksi kehityskuluiksi.

”Tarve ehkäisevälle päihdetyölle ei tule katoamaan, mutta sille yhteiskunnassamme rajattu kenttä voi näyttää hyvinkin erilaiselta eri kehityskulkujen seurauksena.”

Toivomme tämän skenaariotyön tarjoavan EHYTin omaan strategiatyöskentelyyn näkökulmia sen hahmottamiseksi, mitkä muutokset ovat järjestölle pitkällä aikajänteellä olennaisia, ja miten EHYT voi olla rakentamassa mahdollisimman vaikuttavaa ehkäisevää päihdetyötä sekä kaikkien hyvinvointia tukevia yhteisöjä. Samalla toivomme tämän skenaariotyön virittävän yhteiskunta- ja päihdepoliittista keskustelua laajemminkin.

Tällä työllä haluamme kannustaa niin ehkäisevän päihdetyön toimijoita, järjestöjä, yrityksiä kuin muitakin yhteiskunnan toimijoita yhdessä miettimään omaa rooliaan vaikuttavan ehkäisevän päihdetyön kehittämisessä, sekä laajemminkin hyvän tulevaisuuden yhteiskunnan rakentamisessa.

Ehkäisevän päihdetyön tulevaisuuden skenaariot

Skenaario 1 – Pohjolan hyvinvointivaltio samoilla raiteilla

Otteita yhteenvedosta:

– Vuonna 2030 suomalainen yhteiskuntajärjestelmä perustuu monilta osin samankaltaisten instituutioiden toimintaan kuin vuonna 2018.

– Yhteiskunta rakentuu vahvalle julkishallinnolle ja perusoikeuksien turvaamiselle.

– Päihteiden ongelmakäyttöä pidetään leimaavana. Päihteidenkäytön muodot ovat säilyneet pitkälti ennallaan, ja laittomien huumeiden käyttö on kansainvälisesti vertailtuna alhaisella tasolla.

– Suomen talous on lievässä taantumassa.

– Väestöstä valtaosan elintaso, elämänlaatu ja elintavat ovat hyvät, vaikka kaikki eivät ole pysyneet myönteisessä kehityksessä mukana.

– Talouden taantuma asettaa paineita kolmannen sektorin rahoituspohjalle.

Skenaario 2 – Oman onnensa seppien Suomi

Otteita yhteenvedosta:

– Vuonna 2030 Oman onnensa seppien Suomessa suurella osalla väestöstä menee hyvin, mutta eriarvoisuuden kasvulla on vaikutuksia yhteiskunnalliseen ilmapiiriin.

– Peli- ja päihdepolitiikka sekä vallitseva ilmapiiri ovat sallivia. Kannabiksen käyttö on laillistettu ja alkoholi- ja pelimonopolit on purettu.

– Suomen talous kasvaa ja Suomi on digitaalisten innovaatioiden kärkimaita.

– Suomessa järjestöjen ja vapaaehtoistyön rooli yhteiskunnassa on merkittävä, ja ne ovat yksilölle tärkeä osallistumisen muoto.

– Väestö moninaistuu ja erityisryhmät, kuten vammaiset, ikääntyneet ja maahanmuuttajat, tarvitsisivat räätälöityjä ehkäisevän päihdetyön palveluita.

 

Skenaario 3 – Kurilla kehittyvien isänmaa

Otteita yhteenvedosta:

– Vuonna 2030 Suomella menee sekä hyvin että huonosti ja yhteiskunnallinen eriarvoisuus on räikeää.

– Suomalainen yhteiskunta on tiukka valvontakoneisto, jossa kontrollia on lisätty ja rikkeistä seuraavia rangaistuksia kovennettu.

– Valtio on tehostanut alkoholin, tupakan ja rahapelien kontrollia.

– Näyttöön pohjaavien kontrollikeinojen ohella ovat populistiset paljon huomiota saavat toimet korostuneet kasvavassa määrin.

Skenaario 4 – Digiyhteisöjen yhteiskunta

Otteita yhteenvedosta:

– Vuonna 2030 Digiyhteisöjen yhteiskunnassa vallitsee luottamuksellinen ilmapiiri.

– Huumeiden käyttörangaistuksista on luovuttu, pelimonopoli on purettu ja alkoholimonopoli säilytetty.

– Suomen kansantalous kasvaa maltillisesti. Kasvun myötä julkisia palveluita voidaan sekä ylläpitää että kehittää.

– Digiyhteisöjen yhteiskunnassa kansalaistoiminta on aktiivista, mutta perinteiset yhteisöjen muodot eivät kiinnosta samalla tavalla kuin ennen.

– Muutokset päihteiden ja pelaamisen lainsäädännössä ja asenteissa muuttavat ehkäisevän päihdetyön painopisteitä.

Lataa Neljä skenaariota ehkäisevän päihdetyön tulevaisuudesta täältä. Skenaarioiden kirjoittajat @alankoleena, @MirjaHamalainen, @chris_rowley ja @Leksis löydät myös Twitteristä. 

Tutustu EHYT ry:n toimintaan täältä.