Lupaus jatkuvasti oppivasta digitaalisen aikakauden julkisesta hallinnosta – Mahdollisuuksia viranomaistoiminnan kehittämiseen

Lupaus jatkuvasti oppivasta digitaalisen aikakauden julkisesta hallinnosta – Mahdollisuuksia viranomaistoiminnan kehittämiseen -raportissa on hahmotettu pääväitteitä digitaalisen aikakauden hallinnosta ja tuotu esille rohkaisevia mahdollisuuksia tulevaisuuden julkiselle hallinnolle.

Digitalisaatio tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia järjestää julki­sen hallinnon palvelutoiminta täysin uudel­la tavalla, joka palvelee nykyistä tehokkaammin, osallistuvammin ja turval­lisemmin. Tällaisen digitaalisen aika­kauden hallinnon mahdollisuuksien saavutta­minen edellyttää 1) yhteistyötä, 2) palvelutoimin­nan laajaa digitalisointia, 3) asiakastarpeet edellä muotoiltuja palveluita sekä 4) julkisen hallinnon toimintamallien ja johtamisen kehittymistä.

Raportissa esitellyt havainnot ja päätelmät ovat syntyneet osin yhteis­kehittämisen menetelmiä hyödyntäen. Yhteiskehittämiseen on osallistunut ryh­mä Julkisen hallinnon tieto­- ja viestintäteknisen osaston (JulkICT) asiantuntijoita sekä usean viraston ICT­hankkeista vastaavia tai niissä työskenteleviä virkamiehiä. Yhteiskehittämisessä on käytetty sekä haastatteluita että työpajatyöskentelyä, ja se on tuonut raporttiin arvokkaita näkemyksiä julkisen hallinnon digitalisaation parissa työskenteleviltä asiantuntijoilta.