Kuinka julkinen hallinto voi edistää liikkumisen palvelumarkkinoiden kestävää siirtymää?

Liikennesektori on keskellä laajaa ja nopeaa kestävyyssiirtymää. Sektoria ohjaavat kunnianhimoiset tavoitteet vähentää ilmastopäästöjä nopeaan tahtiin ja huolehtia samalla siitä, että mahdollisuudet liikkua säilyvät koko maassa. Uusilla liikkumispalveluilla, kuten MaaS-palveluilla (Mobility-as-a-Service), yhteiskäyttöisillä kulkuneuvoilla ja jaetuilla kyydeillä, voi olla merkittävä rooli näiden näiden tavoitteiden toteuttamisessa.

 

Myös kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen vaikuttavat liikkumispalveluiden alueelliseen ja ajalliseen kysyntään. Samanaikaisesti digitalisaatio, automatisaatio ja palveluistuminen aiheuttavat muutoksia liikkumispalveluihin hämärtäen erillisten liikennemuotojen rajoja. Muutosten myötä liikenteen palvelumarkkinoille on tullut useita uusia toimijoita. Liikkumistottumukset voivat muuttua nopeasti, mutta kestävien muutosten tueksi tarvitaan määrätietoisia ja olosuhteiden mukaisesti mukautuvia toimenpiteitä.

 

“Liikenteen päästöjen puolittaminen vuosikymmenessä on hurja mutta väistämätön tavoite. Samaan aikaan liikkumispalvelut monipuolistuvat nopeaan tahtiin ja sen ansiosta kestävyyssiirtymä voi olla toteutettavissa huomattavasti helpommin kuin ehkä muutama vuosi sitten kuviteltiin. Olennaista on pystyä ajattelemaan ratkaisuja kokonaisvaltaisesti ja nyt avautumassa olevien uusien teknologioiden, palveluiden ja niitä tukevan politiikan kautta”, avaa hankkeen taustoja Demos Helsingin sisältöjohtaja Aleksi Neuvonen.

 

Nykyiset liikennesuunnittelun ja siihen liittyvän päätöksenteon työkalut eivät pysty vastaamaan näihin haasteisiin, todetaan Liikkumisen kestävien palvelumarkkinoiden ohjauskeinot (LIIKE-PALO) -loppuraportissa. Liikkuminen linkittyy tiiviisti lähes kaikkeen yhteiskunnalliseen toimintaan, joten liikkumisen palvelumarkkinoiden kestävän siirtymän hallintaan tarvitaan uusia keinoja ja työkaluja, joilla voidaan mahdollistaa laaja organisaatiorajat ylittävä yhteistyö sekä arvioida muutoksia sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Työkalupakki voisi sisältää esimerkiksi sektoripolitiikan horisontaalista ja vertikaalista koordinointia, avointa innovointia ja innovaatioekosysteemejä, rakennetun ympäristön kokonaisvaltaista suunnittelua, vastuullista kokeilutoimintaa sekä ennakointimenetelmien kehittämistä.

 

Perinteisesti tulevaisuutta liikennesektorilla hahmoteltu liikenne-ennusteiden kautta. Nopeiden muutosten keskellä niiden rinnalle tarvitaan ennakoivampaa otetta ja visiointia sekä iteratiivista vaikutusten arviointia. LIIKE-PALO-projektissa hahmoteltiin liikkumispalvelujen mahdollisia kehityskulkuja vuoteen 2030 mennessä ja tunnistettiin erilaisia politiikkatoimenpiteitä, joilla liikkumispalvelujen kehitystä voitaisiin ohjata toivottuun suuntaan.

 

“Perinteisesti liikkumisen tulevaisuutta on hahmoteltu lähinnä asiantuntijoiden kesken, mutta koska liikennejärjestelmän kehitys koskettaa meitä kaikkia, halusimme hankkeeseen mukaan ihmisiä ympäri Suomea. Järjestimme kaksi skenaariotyöpajaa, joihin kutsuimme osallistujiksi ihmisiä, joilla ei ollut ammatillista asiantuntemusta liikkumiseen liittyen. Saimme heiltä erinomaisia syötteitä ja kehitysideoita skenaarioihin ja samalla tuli kumottua yleiset epäilykset siitä etteivät ns. tavalliset ihmiset pysty osallistumaan keskusteluun liikkumisen tulevaisuudesta”, kertoo Demos Helsingin konsultti Otto-Wille Koste, joka vastasi hankkeen vuorovaikutuksesta.

 

Raporttia esitellään osana Liikenne- ja viestintäministeriön Liikennemarkkinafoorumia 1.12.2021 klo 10-12. Ilmoittaudu tapahtumaan täältä.

 

Tutkimuskonsortioon kuuluivat Demos Helsinki, Aalto-yliopisto ja FLOU Oy. Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja oli Tiia Orjasniemi, joka toimii neuvottelevana virkamiehenä liikenne- ja viestintäministeriö. Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2020 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.tietokayttoon.fi).

 

Raportti: Liikkumisen kestävien palvelumarkkinoiden ohjauskeinot (LIIKE-PALO)

Policy Brief: Kuinka julkinen hallinto voi edistää liikkumisen palvelumarkkinoiden kestävää siirtymää?

Julkaisun pysyvä osoite valtioneuvoston julkaisuarkistossa

Aleksi Neuvonen
aleksi.neuvonen@demoshelsinki.fi

Otto-Wille Koste
otto-wille.koste@demoshelsinki.fi

Feature Image: Juha K / Unsplash