Kestävän kehityksen toimenpidesitoumustyökalu: kokonaisarvio ja kehittämismahdollisuudet

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on Suomen kansallinen linjaus kestävän kehityksen tavoittamiseksi vuoteen 2050 mennessä. Sen toteuttamisen keskeinen väline ovat toimenpidesitoumukset, jotka ovat eri tahojen antamia julkisia lupauksia konkreettisista ja vapaaehtoisista toimista. Kestävän kehityksen toimenpidesitoumus on organisaatioille ja yksityishenkilöille avoin ja vapaaehtoinen tapa osallistua konkreettisesti kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen. Niitä toteutetaan jo noin 700 toimenpidesitoumuksen avulla.

Suomen YmpäristökeskusDemos Helsinki ja Kaskas Media tutkivat Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoittamassa KekeArvi-hankkeessa, miten työkalu tavoittaisi nykyistä enemmän organisaatioita ja vastaisi heidän odotuksiinsa. Tässä raportissa esitetään kokonaisarvio toimenpidesitoumusprosessin tähänastisesta toteutumisesta ja hahmotetaan suositukset jatkokehitystä varten. Esitetyt arviot perustuvat toimenpidesitoumusten antajien raportoimiin tietoihin, toimijoille tehtyyn verkkokyselyyn, kahteen yhteistoiminnalliseen työpajaan, media-analyysiin, toimenpidesitoumuksille asetettujen kriteereiden analyysiin sekä vertailutietoihin muista vastaavista vapaaehtoisuuteen perustuvista aloitteista ja järjestelmistä.

Hankkeen tulokset auttavat luomaan edellytyksiä nykyistä huomattavasti laajemman toimijajoukon aktiiviselle ja vaikuttavalle osallistumiselle kestävän kehityksen tavoitteiden toteutukseen. Tulosten mukaan sitoumusten määrän moninkertaistaminen nykyisestä vaatii sitoumuksen tehneiden positiivisten kokemusten ja konkreettisten hyötyjen näkyväksi tekemistä.

Voit ladata julkaisun tästä linkistä. Se on julkaistu myös tietokäytöön.fi -sivustolla.